GDPR

HRADECKÁ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Info o společnosti

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.

IČO: 27472809
DIČ: CZ27472809

Objednávka vstupenek na fakturu (pouze pro subjekty, které mají IČO)
 
Objednávku lze podat nejpozději osm dní před konáním dané akce.
Z provozních důvodů nevyřizujeme objednávky na počkání.
 
Objednávka musí vždy obsahovat:
- fakturační údaje dodavatele (Hradecká kulturní a vzdělávací společnost... viz výše)
 - fakturační údaje odběratele
- název představení + datum konání
- požadovaný počet vstupenek
- cena za jednu vstupenku (včetně případných manipulačních poplatků)
- celková cena objednávky (včetně případných manipulačních poplatků)
- číslo rezervace (pokud jsou vstupenky zarezervovány) nebo jejich
  konkrétní určení – sektor, řada, sedadlo (pokud nejsou zarezervovány)


GDPR

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o.
Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Hradeckou kulturní a vzdělávací společností s.r.o. (dále jen HKVS). Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.
HKVS plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují, URL adresy, ze kterých uživatelé na naše stránky přistupují, dále informace o použitém webovém prohlížeči a jeho verzi, operačním systému a jeho verzi, rozlišení obrazovky, barevný režim obrazovky, verze technologie Flash, podpora jazyka Java. Údaje jsou archivovány po dobu 30 dnů a poté jsou likvidovány.
HKVS neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se netýká informací, které sdělujete aktivně a dobrovolně, například prostřednictvím e-mailů, elektronických žádostí nebo při použití webových formulářů, z kterých je patrný účel použití Vámi uvedených osobních údajů. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek HKVS, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a HKVS ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.
Při zpracování osobních údajů HKVS dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a čl. 14
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
 
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. zpracovávají osobní údaje občanů, klientů, návštěvníků, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti.  Tato stránka Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů.
 
1.    Kontaktní údaje správce:
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.
Československé armády č.p. 300
500 03 Hradec Králové
Telefon: +420 495 514 722
e-mail: info@adalbertinum.cz
 
2.    Kontaktní údaje zaměstnance pověřeného ochranou osobních údajů:
Jméno:Miroslav Franc
Telefon: +420 606 368 227
e-mail: miroslav.franc@adalbertinum.cz
 
3.    Účely zpracování a právní základ pro zpracování:
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR). Nejčastějším právním titulem pro zpracování osobních údajů je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu a pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny. Podrobný popis účelu zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých agend je uveden v Registru agend.
 
4.    Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. nezpracovává žádné osobní údaje občanů, klientů, návštěvníků, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze jeho oprávněným zájmem.
 
5.    Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. třetím subjektům výhradně v případech, kdy mu tak ukládá zákon, výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, jsou tyto údaje předávány výhradně v rozsahu tohoto souhlasu.
 
6.    Předávání osobních údajů do zahraničí:
Do zahraničí nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon.
 
7.    Doba uložení osobních údajů:
Veškeré dokumenty, které byly Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o. doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s její působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem – Spisový řád.
Pozn.: dokumentem se rozumí každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální.
 
 
8.    Zdroj zpracovávaných osobních údajů
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. získává osobní údaje občanů, klientů, návštěvníků, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti, z následujících zdrojů:
a)    osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba (např. v případě žádostí, stížností, podnětů, návrhů, sdělení a jiných obdobných podání)
b)    z veřejných zdrojů v případech, kdy je Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. v rámci své působnosti povinna ověřit některé údaje (např. veřejný rejstřík, rejstřík živnostenského oprávnění atd.)
c)    Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. nezískává osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou např. sociální sítě (facebook, twiter).
 
 
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 
Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) přiznává fyzickým osobám, subjektům osobních údajů, následující práva v oblasti ochrany osobních údajů:
 
Pozn.: subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, které se týkají zpracovávané osobní údaje. 
 
·         Právo na informace
Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu musí vůči subjektu údajů vyvinout správce, aby požadované informace stanovené v obecném nařízení subjektu údajů poskytl, resp. zpřístupnil.
 
·         Právo na přístup k osobním údajům
Přístupem k osobním údajům se rozumí oprávnění subjektu údajů na základě jeho aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:
-    účely zpracování,
-    kategorie dotčených osobních údajů,
-    příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
-    plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
-    existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
-    právo podat stížnost u dozorového úřadu,
-    veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
-    skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Pokud správce o fyzické osobě žádné údaje nezpracovává, poskytuje se informace, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem zpracování osobních údajů ze strany správce.
 
·         Právo na opravu a doplnění
Subjekt údajů má právo na opravunepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Toto právo vyplývá ze zásady přesnosti. Neznamená to povinnost správce aktivně vyhledávat nepřesné údaje (avšak nic mu v tom ani nebrání), ani to neznamená povinnost správce např. každoročně požadovat po subjektu údajů aktualizaci jeho údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to. Je povinností správce, pokud mu subjekt údajů oznámí, že požaduje opravu jeho osobních údajů, zabývat se jeho žádostí.
·         Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Právo na výmaz (být zapomenut) představuje v obecném nařízení jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
-    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
-    subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
-    subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
-    osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
-    osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
-    osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.
Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost.
Právo na výmaz není absolutní právo, které by subjektu údajů dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci práva být zapomenut žádat likvidaci všech osobních údajů např. při ukončení zaměstnání či poskytování finančních služeb, jelikož na správce se vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.
 
·         Právo na omezení zpracování
 
Právo na omezení zpracování dává subjektu údajů možnost požádat správce, aby omezil zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
 
-    subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
-    zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
-    subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 
 
·         Právo vznést námitku
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitkuproti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:
-    zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
-    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou, již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 
·         Právo na přenositelnost údajů
Právo na přenositelnost je zcela nové právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné.
Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:
-    musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu nebo jako naplnění smlouvy,
-    zpracování se provádí automatizovaně.
Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 
·         Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování
Toto právo zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Jinými slovy, jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidské ingerence, kromě možných výjimek.
Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
Nelze tak například automatizovaně pokutovat řidiče překračující rychlost, aniž by pokutu nepřezkoumal člověk.
 
·         Právo podat stížnost u dozorového orgánu

PARTNEŘI HRADECKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Facebook

© 2020 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s. r. o. - všechna práva vyhrazena
Programový kód a datová struktura: OMEGA WEB Czech
Design a koncept: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.