Ochrana oznamovatelů

HRADECKÁ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Info o společnosti

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.

IČO: 27472809
DIČ: CZ27472809

Objednávka vstupenek na fakturu (pouze pro subjekty, které mají IČO)
 
Objednávku lze podat nejpozději osm dní před konáním dané akce.
Z provozních důvodů nevyřizujeme objednávky na počkání.
 
Objednávka musí vždy obsahovat:
- fakturační údaje dodavatele (Hradecká kulturní a vzdělávací společnost... viz výše)
 - fakturační údaje odběratele
- název představení + datum konání
- požadovaný počet vstupenek
- cena za jednu vstupenku (včetně případných manipulačních poplatků)
- celková cena objednávky (včetně případných manipulačních poplatků)
- číslo rezervace (pokud jsou vstupenky zarezervovány) nebo jejich
  konkrétní určení – sektor, řada, sedadlo (pokud nejsou zarezervovány)


Ochrana oznamovatelů

Oznamování protiprávního jednání
dle zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost v Hradci Králové (dále jen HKVS) má nastaven vnitřní oznamovací systém pro příjem a vyřizování oznámení podaných v souladu se zákonem ze dne 2. června 2023 č. 171/2023 Sb. (https//www. zakonyprolidi.cz/cs/2023-171), o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen zákon). Současně s tím je určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem.
Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním podání je Ing. Daniel Kučera (kontaktní údaje jsou uvedeny níže)
Svá oznámení můžete podat těmito způsoby:
·         telefonický na číslo +420495514722
·         e-mailem na adresu: oznamovatel@adalbertinum.cz
·         písemně na adresu: Ing. Daniel Kučera, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., Československé armády 300, 500 03 Hradec Králové
·         osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou
Oznámení podejte v zalepené obálce o značením „NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL“, pouze do rukou Ing. Daniela Kučery.
 
Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo námi zřízený vnitřní oznamovací systém, lze je podat prostřednictví oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, který je dostupné zde.

 
Kategorie osob, jimž je náš oznamovací systém určen
V rámci vnitřního oznamovacího systému přijímáme oznámení od níže uvedených kategorií osob:
·         zaměstnanci naší společnosti, včetně osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
·         uchazeči o zaměstnání v naší společnosti, bez ohledu na výsledek výběrového řízení
·         osoby provádějící v naší společnosti nebo jejím jménem dobrovolnickou činnost
·         osoby vykonávající v naší společnosti odbornou praxi nebo stáž
Další osoby jsou s využitím § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb. z přijímání oznámení prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému vyloučeny.
Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo pří výkonu právní (či jiné obdobné) činnosti.
 
Oznámení musí být podáno fyzickou osobou a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání,
a.      které má znaky trestního činu nebo přestupku,
b.      nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené zákonem,
c.       a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.
Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Zákona, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé).
Postup příslušné osoby po podání oznámení
a.      příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Zákona, o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,
b.      příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci,
c.       o výsledku prošetření a o navržených opatřeních příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Ve složitých případech může být lhůta prodloužena až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět.

PARTNEŘI HRADECKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Facebook

© 2020 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s. r. o. - všechna práva vyhrazena
Programový kód a datová struktura: OMEGA WEB Czech
Design a koncept: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.